آیین نامه‌ها و فرم‌ها- عناوین پروپوزال های تصویب شده

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (شماره ۸۰)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (شماره ۷۹)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده جلسه (۷۸)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی جلسه (۴۳)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۷)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۶)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۵)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۴)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۳)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی (جلسه ۷۶)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ادبیات زبان انگلیسی (جلسه ۲)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ادبیات زبان انگلیسی (جلسه ۱)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۲)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۱)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۰)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۳۹)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۳۸)عناوین پروپوزال های تصویب شده