تاریخ دفاع دانشجویان

جلسات دفاع دانشکده در نیمسال اول 99-98

 

ردیف

نام دانشجو

مقطع و رشته

استاد راهنما

تاریخ و ساعت

1

نونا نبی پور

 ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر نسیم گل آقایی

1398/07/30 - 11

عنوان

The Impact of Critical Reading Strategies on EFL Upper-Intermediate Learners' Learning and Retention of Phrasal Verbs

2

محمد مهدی محمدی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ماهپاره پوراحمدی

1398/09/05 - 13  

عنوان

The Effect of Structured Versus Perceptual Question on Reading Comprehension

of Iranian EFL Learners

3

مهدیه حضرتی آشتیانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/09/12 - 14

عنوان

The Comparative Effect of Using Pictorial Elucidation vs. Video Clips on EFL Learners' Idioms Learning 

4

رضا محمد زاده

ارشد زبان و ادبیات فارسی

دکتر علی عین علیلو

1398/10/24 - 10

عنوان

شرایط و نتایج سلوک بر اساس تمهیدات عین القضات انسان کامل نسفی

5

 

 

 

 

عنوان

 

6

مهسا ذهب زاده

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر نسیم گل آقایی

1398/10/29 - 11

عنوان

The Relationship between Translation Quality and Greativity of  the BA Translation                                     Students                                                                                                                                                                     

7

 

 

 

 

عنوان

 

8

 

 

 

 

عنوان

 

9

 

 

 

 

عنوان

 

10

 

 

 

 

عنوان

 

11

 

 

 

 

عنوان

 

12

 

 

 

 

عنوان

 

13

 

 

 

 

عنوان

 

14

 

 

 

 

عنوان

 

15

 

 

 

 

عنوان

 

16

 

 

 

 

عنوان

 

17

 

 

 

 

عنوان

 

18

 

 

 

 

عنوان

 

19

 

 

 

 

عنوان

 

20

 

 

 

 

عنوان

 

21

 

 

 

 

عنوان

 

22

 

 

 

 

عنوان

 

23

 

 

 

 

عنوان

 

24

 

 

 

 

عنوان

 

25

 

 

 

 

عنوان

 

26

 

 

 

 

عنوان

 

27

 

 

 

 

عنوان

 

28

 

 

 

 

عنوان

 

29

 

 

 

 

عنوان

 

30

 

 

 

 

عنوان

 

31

 

 

 

 

عنوان

 

32

 

 

 

 

عنوان

 

33

 

 

 

 

عنوان

 

34

 

 

 

 

عنوان

 

35

 

 

 

 

عنوان

 

36

 

 

 

 

عنوان

 

37

 

 

 

 

عنوان

 

38

 

 

 

 

عنوان

 

39

 

 

 

 

عنوان

 

40

 

 

 

 

عنوان

 

           

 

جلسات دفاع دانشکده در نیمسال دوم 98-97

ردیف

نام دانشجو

مقطع و رشته

استاد راهنما

تاریخ و ساعت

1

سارا علی بیگی ممقانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر نسیم گل آقایی

1397/12/15–8:30

عنوان

The Effect of Project-Based Learning through Portfolio Assessment on EFL Learners' Reading Comprehension Ability and their Attitude towards Reading

2

امیر شیخ زاده

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکترحمیدرضا فاطمی پور

1398/02/2 – 8:45

عنوان

The Effect of Busuu Application on EFL Learner's Vocabulary Learning 

3

طاهره طرازنده پور

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر روزبه گیتو

1398/04/3 -  12

عنوان

Investigating the Quality of the Persian Dubbing of Two Versions of the Movie ' The Old Man and the Sea' based on Juliane House's Model

4

مونا سادات عقیلی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( پیش دفاع )

دکتر محمود طاووسی

1398/04/6 –    9 

عنوان

بررسی و تحلیل نحوه به کارگیری صفات در شعر معاصربا تکیه بر اشعار(سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو)

5

صدیقه سنایی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( پیش دفاع )

دکتر فاطمه امامی

1398/04/12 -   9

عنوان

خرد ستایی و خردگریزی در آثار سنایی غزنوی

6

سمانه اکرامی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر اکرم هاشمی

1398/04/19- 8/15

عنوان

The Impact of CALL Homework Assignment Via British Council online Exercises on Young Elementary EFL Learners' Vocabulary Knowledge

7

سارا ساوه دورودی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر رضا پژوهان دوست

1398/04/19 –   9

عنوان

The Impact of Teaching Grammar through EFL Learners' First Language L1 vs. L2 on Development of their Metalanguage and Writing Accuracy

8

هاجر سهرابی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ماهپاره پوراحمدی

1398/04/19 - 9/45

عنوان

The Effect of Auditory Input Enhancement on EFL Learners' Vocabulary Learning and Retention

9

تهمینه آذرخش

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/04/19- 10/30

عنوان

The Effect of Story Completion Method on Intermediate EFL Learners' Speaking Accurasy and Fluency

10

لیلا جعفرزاده

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/04/19- 11/15

عنوان

The Effect of 'Tell Me More' Language Learning Application on EFL Learner's Motivation

11

زهره جعفرزاده

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/04/1912

عنوان

Postcolonial Analysis of Henry Wilberforce Clake's Translation of Hafez

12

صدیقه سنایی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( دفاع )

دکتر فاطمه امامی

1398/04/27- 10 

عنوان

خرد ستایی و خردگریزی در آثار سنایی غزنوی

13

نیلوفر بایندر

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ویزایا لتوچومی پالین روزلین

1398/04/30  -   8

عنوان

Moves  Analysis in the Iranian Published  Medical Research Articles Based on  Swale's Model                              

14

روشنک کلبی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ویزایا لتوچومی پالین روزلین

1398/04/30  -   9

عنوان

The Effect of Incidental Vocabulary Learning through Extensive Listening on Iranian EFL Learners' Knowledge of Vocabulary

15

فاطمه رحمانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/04/30  -  10

عنوان

The Impact of Written Input Enhancement on Intermediate EFL Learners' Writing Ability

16

هدیه یوسفی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( پیش دفاع )

دکتر محمود طاووسی

1398/05/6- 12/15

عنوان

تحلیل عناصر هویت ملی در شاهنامه نادری و مقاسیه آن با شاهنامه فردوسی

17

هدیه یوسفی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

(دفاع )

دکتر محمود طاووسی

1398/05/10–10/30

عنوان

تحلیل عناصر هویت ملی در شاهنامه نادری و مقاسیه آن با شاهنامه فردوسی

18

نیلوفر عباس زاده

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/05/15  -   8

عنوان

The Effect of Text Reconstraction Task on Intermediate EFL Learners' Writing Performance

19

ناصر رسولی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/05/15- 8/45

عنوان

The Effect of Word Wizard Technique on Improving Intermediate EFL Learners' Vocabulary Learning

20

مهدیه پورزنجانی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر اندیشه صنیعی

1398/05/20 – 8/15

عنوان

The Evaluation of English-to-Persian Dubbing of Cartoons in Three Successive Decades based on House's Model

21

آرزو فیض آبادی فراهانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/05/20 -    9

عنوان

The Effect of Interventionist and Interactionist Dynamic Assessment of IELTS Listening Tasks on Iranian EFL Learners' Listening Comprehension

22

شادی طهماسبی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/05/20 -   10

عنوان

The Effect of Using 'Rosetta Stone' Software on Young EFL Learners' Vocabulary Retention

23

زهرا زاهدی افضل

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/05/20 -   11

عنوان

The Effect of Using Easy English Learning Software on EFL Learners' Vocabulary Learning

24

الهام باقری

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/06/5 – 8/30

عنوان

Machine vs. Human English- to-Persian Translation of Political News based on the Taxonomy of Error Analysis

25

سحر فضل صادقی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/06/5 – 9/30

عنوان

The Role of Translation's Gender in Two Persian Translations of Jane Austen's Pride and Prejudice

26

مجتبی جعفرزاده

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/06/10 -  13

عنوان

Analysis of the Persian Translations of Thomas Hardy's Jude the Obscure based on House's TQA Model

27

زهرا امانی شلمانی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/06/10 -  14

عنوان

An Analysis of Translation Strategies Applied in Persian Translation of Arthur Miller's Death of a Salesman Based on Skopos Theory

28

سیده گوهر نوربخش

دکتری زبان و ادبیات فارسی

(دفاع )

دکتر عبدالحسین فرزاد

1398/06/12 – 14

عنوان

تحلیل به مایه های پسا استعماری در شعر معاصر دوره پهلوی اول و دوم

29

اعظم کرد آبادی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر اکرم هاشی

1398/06/11 – 8/15

عنوان

The Impact of Using "Magic English" on Vocabulary Learning of Iranian Young EFL Learners

30

الهام عین بهشتی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ویزایا لتوچومی پالین روزلین

1398/06/11 –  9

عنوان

The Effect of Listening to English- Persian Sets of Words on Iranian Preschoolers' Vocabulary Learning

31

مهسا صادقیان

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/11- 9/45

عنوان

The Effect of Using Flipped Classroom Instruction on the Writing Performance and Attitude of Iranian Advanced EFL Learners 

32

حمیده اروانه

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/06/11- 10/30  

عنوان

The Impact of Teaching Vocabulary through Thematic Method on Improving EFL Learners' Vocabulary Knowledge 

33

زهرا جورابچی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( پیش دفاع )

دکتر مهدی ماحوزی

1398/06/12 – 11

عنوان

صلح و آشتی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

34

لیلا سلطانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

( پیش دفاع )

دکتر عبدالحسین فرزاد

1398/06/12 – 12

عنوان

نقد جامعه شناختی سال های ابری و خوشه های خشم با رویکرد نقد تکوینی لوسین گلدمن

35

سمیه ابن علی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ویزایا لتوچومی پالین روزلین

1398/06/17 -  8

عنوان

The Relationship between Iranian EFL Learner's State Anxiety and Trait Anxiety across Different Proficiency Levels and Language Skills

36

بهرام باباخانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/06/17 -  9

عنوان

The Impact of Task Based Language Teaching on EFL Learners' Pragmatic Competence ; Autonomy ; and Emotion Regulation 

37

مونا حقیقت خواه

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر اکرم هاشی

1398/06/20 -  8

عنوان

The Comparative Effect of Teaching Vocabulary Using Auditory and Visual Input  Enhancement Via Telegram on EFL Learner's Reading Comprehension                 

38

فرهاد قاسم

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر اندیشه صنیعی

1398/06/20 -  9

عنوان

The Impact of Mobile- Assisted Story Writing on Iranian Intermediate EFL  Learners' Vocabulary Learning and Retention     

39

مسعود نیکزاد

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/20 -  10

عنوان

Developing and Validating Telecollaborative Competence Scale among Iranian EFL Teachers Based on O`Dowd Model

40

اکرم محمد خانی  

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/06/20 -  11

عنوان

The Effect of  Contextualized  Reading on EFL Learners' Lexical Collocation Learning

41

هما امینی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/20 -  12

عنوان

The Impact of  Web-Based Collaborative Writing of Improving EFL Learners' Writing Performance              

42

مه سیما رحیم زادگان

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر ماهپاره پوراحمدی

1398/06/20 -  13

عنوان

The Impact of Teacher's Storytelling on Improving EFL Learners' Vocabulary Learning  and Retention

43

رزیتا حریری

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر زهرا بردباری

1398/06/20 -  14

عنوان

Translation Quality Assessment of  Two Persian Translations of Shakespear's Hamlet  based on House's Model                                                                                                                                  

44

امیر نصراللهی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر شهاب الدین ساداتی

1398/06/20 -  15

عنوان

The Role of Ideology and Power in Persian Translation of Media in Political Discourse: The Case of the United States and Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

45

مهناز یل علی بیگی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/21 –  9 

عنوان

The Effect of Word- Webbing on Vocabulary With Internal and External Loci of Control Knowledge of EFL Learners

46

کریم بحرینی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر ماهپاره پوراحمدی

1398/06/21- 10 

عنوان

Comparing the Application of Domestication and Foreignization Strategies in  Persian Translations of "The Alchemist by Paulo Coelho 

47

ترانه نجوان

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/06/21 - 11 

عنوان

The Effect of Using What's App Instant Messaging Application on Grammar Ability of Iranian Intermediate EFL Learners

48

ملیکا امینی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/21 –  12

عنوان

The Effect of Flipped Classroom on Vocabulary  Learning and Stress Reduction of      EFL  Learners                

49

فرید ثقفی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر مجتبی محمدی

1398/06/21 – 13 

عنوان

The Effect of Using Concordancer on Appropriate Use of Connectors in Writing among Intermediate EFL Learners

50

نگارحنفی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر اکرم هاشی

1398/06/21 –  14

عنوان

Translation Strategies in English Translation of Similes in Hafiz's Poeme based on    Pierini's Model                                                     

51

کریم الله شهبازی سقرلو

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر حمید رضا فاطمی پور

1398/06/21 –  15

عنوان

Analysis Two Translations of "The Forty Rules of Love" by Elif  Shafak  based on House's Model

52

الهام حاجی ابوالقاسم

ارشد زبان و ادبیات فارسی

دکتر علی عین علیلو

1398/06/279/30

عنوان

جایگاه مجالی در نیل به معرفت نظری با تکیه بر دیوان صائب

53

لیلا سلطانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

(دفاع )

دکتر عبدالحسین فرزاد

1398/06/27- 10/30

عنوان

نقد جامعه شناختی سال های ابری و خوشه های خشم با رویکرد نقد تکوینی لوسین گلدمن

54

فهیمه کلاکی

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر رویا یعقوبی

1398/06/31 -  10

عنوان

An Investigation of Two Persian Translations of Jojo  Moyes' Me Before  you based  on Baker's Taxonomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام دانشجو

 استاد راهنما  ساعت       

تاریخ

1 هانیه سادات پاکزاد دکتر رضا پژوهان دوست 8

پنجشنبه 97/08/10

2 ناصر طالبی دکتر پالین روزلین 8/30

پنجشنبه 97/08/10

3 مریم دانشیان شهرباف دکتر رضا پژوهان دوست 9/30

پنجشنبه 97/08/10

4 فهیمه گودرزی دکتر حمیدرضا فاطمی پور 8/30

یکشنبه 1397/09/01 

5 احسان سفری دکتر حمیدرضا فاطمی پور 8/30

چهارشنبه 97/09/14

6 مریم قاضی دکتر شهاب الدین ساداتی 10

چهارشنبه 97/09/14

7 رقیه رزاقی اندرآب دکتر شهاب الدین ساداتی 11

چهارشنبه 97/09/140

8 منیره احمدی شجری دکتر حمید رضا فاطمی پور 8/30

دوشنبه 97/10/30

9 سهیلا سادات ترابی دکتر ماهپاره پور احمدی 10

دوشنبه 97/10/3

10 محمد عباس زاده دکتر پالین روزلین 13

چهارشنبه 97/10/05

11 سمانه اکرمی دکتر ماهپاره پور احمدی 10

دوشنبه 97/10/17

12 علی شایان فر دکتر اکرم هاشمی 9/30

چهارشنبه 97/10/26

13 مریم حنیفی دکتر مجتبی محمدی 8/30

پنج شنبه 97/10/270

14 فرخ زند آور دکتر شهاب الدین ساداتی 9/30

پنج شنبه 97/10/27

15 ملیحه ملائی دکترشهاب الدین ساداتی 8/30 سه شنبه 97/11/2
16 جمیله اعظمیان (دکتری ادبیات فارسی) دکتر امیر حسین ماحوزی 8/30

چهارشنبه 97/11/3

17 فرج الله احمدی ایلانی (ارشد ادبیات فارسی) دکتر عباسی 9/30

چهارشنبه 97/11/03

18  بهنوش ثریای ضرغامی دکتر اکرم هاشمی 8/30

یکشنبه 97/11/7

19 ساناز فرهت دکتر حمیدرضا فاطمی پور 9/30

یکشنبه 97/11/7

20 فاطمه امیدی پور دکتر حمیدرضا فاطمی پور 8/30

دوشنبه 97/11/8

21 مرجان یاری دکتر حمیدرضا فاطمی پور 9/30

دوشنبه 97/11/8

22 منیره روستایی دکتر اکرم هاشمی 10/30

دوشنبه 97/11/8

23 الهام پرندوش دکتر حمیدرضا فاطمی پور 11/30

دوشنبه 97/11/8

24 پریا پرندوش دکتر حمیدرضا فاطمی پور 13

دوشنبه 97/11/8

25 رضا محمدی دکتر اکرم هاشمی 8

سه شنبه 97/11/09

25 سید احمد دانشگر دکتر احمدرضا سرمدی 9

سه شنبه 97/11/09

26 ارغوان تجریشی دکتر احمد یعقوبی 10

سه شنبه 97/11/09

27 مینا امان الله پور دکتر امیر رضا نغمت تبریزی 11

سه شنبه 97/11/09

28 فریبا احمد سامعی دکتر ساداتی 13

سه شنبه 97/11/09

29 حسین امیرحاجی دکتر اکرم هاشمی 14

سه شنبه 97/11/09

30 شیدا کارآگاه دکتر حمیدرشا فاطمی پور 15

سه شنبه 97/11/09

31 سمیرا مهراجی دکتر رویا یعقوبی 16

سه شنبه 97/11/09

32 ریحانه کریمایی (دکتری ادبیات فارسی) دکتر مهدی ماحوزی 10

چهارشنبه 97/11/100

33 زهرا قنبرعلی باغنی (دکتری ادبیات فارسی) دکتر شهین اوجاق علیزاده 11 چهارشنبه  97/11/10
34 آزاده درزی دکتر مجتبی محمدی 13 چهارشنبه  97/11/10
35 مهتاب روستایی دکتر اندیشه صنیعی 14 چهارشنبه  97/11/10

 

 

 

جلسات دفاع دانشکده در مقاطع ارشد و دکتری نیمسال دوم 97 - 96

 

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

1

فاطمه السادات ابطحیان

 دکتر سید عرفانی

2

زهرا نجیمی شاد

 دکتر روزلین

3

زهرا ابراهیمی

 دکتر سید عرفانی

4

شیما آقایی

 دکتر بردباری

5

سحر امامی

 دکتر امامی

6

بهاره یزدانیان (دکتری)

دکتر طاووسی

7

محمد سعید کریمی

دکتر پور احمدی

8

ساجد شیخی

دکتر سید عرفانی

9

مسعود خادمی

دکتر سید عرفانی

10

سپهر صفایی

دکتر نائینی

11

سپیده صابرزاده نوبخت

دکتر پوراحمدی

12

زهراسادات رضوی

 دکتر ساداتی

13

 الهام خاکپور

دکتر روزلین

14

فاطمه اقراریان

دکتر نوروزی

15

ساناز همتی

دکتر فاطمی پور

16

مهتاب سلیمانی

دکتر صنیعی

17

فاطمه فرزین

دکتر ماحوزس

18

لیلا غلامپور

دکتر طاووسی

19

نادر عاشقی

دکتر امامی

20

الهام سادات قاسمیان

دکتر فاطمی پور

21

سمیرا کلیایی

دکتر فاطمی پور

22

آمنه جعفری کلنکشی

دکتر فاطمی پور

23

ریحانه اسفینی فراهانی

دکتر فاطمی پور

24

مینو پورزند خانوکی

دکتر فاطمی پور

24

مریم چرخ انداز

دکتر فاطمی پور

25 بیتا قلندر زهی

دکتر ساداتی

26 محبوبه سادات یاسینی

دکتر رویا یعقوبی

27 هانیه عظیم زادگان

دکتر صنیعی

28 حفیظه سلیمانی

دکتر ساداتی

29 شمسی بدوی

دکتر روزلین

30 پریسا زهدی جلال

دکتر محمدی

31 سید جلال الدین طباطبایی

دکتر صنیعی

32 اعظم سخاوت

دکتر پوراحمدی

33 نیره جاج نوروزی

دکتر فاطمی پور

 

 

فهرست جلسات دفاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه در نیمسال اول 97-96 (در سالن دفاع دانشکده)

  نام کامل دانشجو رشته و مقطع تحصیلی استاد راهنما  عنوان پایان نامه   روز و ساعت
1 مریم داداش مطلق آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور                    
2 سمانه فیاضی آموزش زبان انگلیسی خانم دکتر روزلین  

سه شنبه 96/8/2

ساعت 8:30

3 معصومه کریمی یکتا آموزش زبان انگلیسی خانم دکتر سید عرفانی  

سه شنبه 96/8/2

ساعت 9:30

4 مریم ناز حاتمی آموزش زبان انگلیسی خانم دکتر سید عرفانی  

سه شنبه 96/8/2

ساعت 10:45

5 زویا ذوالفقاری آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر محمدی  

سه شنبه 96/8/2

ساعت 13:00

6 فرزانه شفیعی آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر محمدی  

یکشنبه 96/8/21

ساعت 8:15

7 فائزه شجری     آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور             

 چهارشنبه 96/9/29

ساعت 11:15

8 مریم فاطمی     مترجمی زبان انگلیسی آقای دکتر ساداتی   چهارشنبه 96/9/29

ساعت 14:15

9 نازنین جمالی فر آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

چهارشنبه 96/10/6

ساعت 13:30

10 سارا جعفری نیا آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

چهارشنبه 96/10/6

ساعت 14:30

11 زهرا جعفری زبان و ادبیات فارسی آقای دکتر عباسی    
12 سید شریف حسینی زبان و ادبیات فارسی خانم دکتر هاشمی اصفهان  

شنبه 96/10/16

ساعت 8:30

13 محمد صالح طاهری پور آموزش زبان انگلیسی خانم دکتر پوراحمدی  

یکشنبه  96/10/24

ساعت 10:00

14 سیده مونا هاشمی آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

یکشنبه 96/10/24

ساعت 11:00

15 رضا چگینی آموزش زبان انگلیسی آقاس دکتر نوروزی  

سه شنبه 96/11/3

ساعت 8:30

16 محمدرضا یوسفی مترجمی زبان انگلیسی آقای دکتر ساداتی  

سه شنبه 96/11/3

ساعت 9:30

17

علیرضا رضائیان

دکتری زبان و ادبیات فارسی    

یکشنبه 96/11/8

ساعت 8:30

18

محبوبه امیرخانلو

دکتری زبان و ادبیات فارسی     یکشنبه 96/11/8

ساعت 10:45

19 اگرم حسن بور دماوندی ارشد زبان و ادبیات فارسی     یکشنبه 96/11/8
ساعت 13:00
20 محبوبه گلین شریفی ارشد زبان و ادبیات فارسی     یکشنبه 96/11/8

ساعت 15:00

21 نازنین کهندل نیا آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

سه شنبه 96/11/10

ساعت 8:30

22 سمانه دلشاد آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

سه شنبه 96/11/10

ساعت 9:30

23 سولماز عزیز زاده آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر فاطمی پور  

سه شنبه 96/11/10

ساعت 10:30

24 الهام محمد زاده آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر یعقوبی  

سه شنبه 96/11/10

ساعت 11:30

25 پوپک حاجی سید جوادی   آقای دکتر فاطمی پور   چهارشنبه 96/11/11 ساعت 8:30
26 اسماعیل احمدی   آقای دکتر فاطمی پور   چهارشنبه 96/11/11 ساعت 9:00
27 نورا رضوانی   آقای دکتر فاطمی پور  

چهارشنبه 96/11/11

ساعت 9:30

28 مهتاب آجامی   آقای دکتر ساداتی  

چهارشنبه 96/11/11

ساعت 10:00

29 مریم طریقت بین   آقای دکتر ساداتی   چهارشنبه  96/11/11 ساعت 10:30
30 نیره حسن زاده   آقای دکتر ساداتی   چهارشنبه  96/11/11 ساعت 11:00
31 فرخنده جلیلیان شیرازی   آقای دکتر یعقوبی   چهارشنبه  96/11/11 ساعت 11:30
32 شیما السادات طباطبایی   آقای دکتر پزوهان دوست   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 8:30
33 شیما حری   خانم دکتر صنیعی  

پنجشنبه  96/11/12

ساعت 9:00

34 علیرضا فرهمند   خانم دکتر صنیعی   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 10:00
35 فاطمه مرادی   خانم دکتر گل آقایی   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 11:00
36 سردار پارسا   خانم دکتر روزلین   پنجشنبه 96/11/12 ساغت 11:30
37 ناصر وظیفه شناس   آقای دکتر محمدی   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 13:00
38 مهدیه منصوری   آقای دکتر ماحوزی   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 14:00
39 امیر حسین ساروق فراهانی   خانم دکتر علیزاده   پنجشنبه 96/11/12 ساعت 15:30
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

فهرست جلسات دفاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه در نیمسال دوم 96-95 (در سالن دفاع دانشکده) 

 

نام کامل دانشجو

رشته و مقطع تحصیلی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

روز و ساعت

1

فاطمه دهقانی تفتی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر طاووسی

کاربرد علم بیان و بدیع در اشعار فارسی دیوان ادیب بیشاوری

یکشنبه 96/02/31

ساعت 10 صبح

2

مسعود ملا جانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

خانم دکتر  پور احمدی

The Effect of Note-Taking Strategy on Improving Aviation Listening Comprehension of Iranian Candidates of Aviation Academy

یکشنبه

22 /12/95

3

آرزو چهره

ارشد مترجمی زبان انگلیسی

آقای دکتر ساداتی

A Study of Explicitation as A Universal Feature of Translation in Three Persian Translations of Mark Twain’s Adventures of Huckleberry Finn

چهارشنبه 96/03/03

ساعت 8:30 صبح

4

ندا احمدی ولدزاقرد

ارشد آموزش زبان انگلیسی

خانم دکتر روزلین

Investigating Skill-Based Anxiety and their causes among Iranian EFL Learners: A Mixed Methods Study  

سه شنبه 96/03/16

ساعت 11 صبح

5

حامد ذاکری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر طاووسی

ترکیب های وصفی و اضافی از بعد ساختاری در دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی

یکشنبه 25/4/96

ساعت 11:30

6

هائیده موسویان

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر مهدی ماحوزی

 

چهارشنبه 96/5/11

ساعت 8:30

 

7

پریناز استاد علی نقی کاشانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

خانم دکتر روزلین

 

چهارشنبه 96/5/11

ساعت 10:30

8

مجتبی اکبرزاده

ارشد آموزش زبان انگلیسی

آقای دکتر فاطمی پور

 

چهارشنبه 96/5/11

ساعت 12:00

9

گلناز گرجی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

خانم دکتر گل آقایی

 

چهارشنبه 96/5/11

ساعت 14:00

10

محمدرضا انصاری جعفری

ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر اوجاق علی زاده

 

یکشنبه 96/6/12

ساعت 9:00

11

محسن پرستار فرکوش

ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر حاجیها

 

دوشنبه 96/6/13

ساعت 14:00

12

مسعود جعفری

ارشد زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر طاووسی

 

دوشنبه 96/6/20

ساعت 8:30

13

سبحان امیری

ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر امامی

 

دوشنبه ساعت 9:30

14

علی نصیری بنیاد آباد

ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر امامی

 

دوشنبه ساعت 11

15

حسن علیمردانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

آقای دکتر علیلو

 

چهارشنبه96/6/22 ساعت 14:30

16

بهاره آهنگر

ارشد آموزش زبان انگلیسی

آقای دکتر محمدی

 

شنبه

ساعت 8:15

17

عمار عفیفی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر عباسی

 

یکشنبه

ساعت 8:30

18

آزاده پور صدامی زبان و ادبیات فارسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر آرمن

 

دوشنبه

ساعت 9:00

19

محمود اسکندری نیکو

 

آقای دکتر نوروزی

 

یکشنبه

ساعت 8:15

20

بهناز عبدی

 

خانم دکتر روزلین

 

یکشنبه

ساعت 9:30

21

مهشید محصوری

 

خانم دکتر روزلین

 

یکشنبه ساعت 10:30

22

سعیده رجایی

 

خانم دکتر پور احمدی

 

یکشنبه

ساعت 11:30

23

الهه خدایاری

ارشد آموزش زبان انگلیسی

خانم دکتر عرفانی

 

چهارشنبه  ساعت 10:30

24

فاطمه شعبانی گرده

ارشد آموزش زبان انگلیسی

آقای دکتر فاطمی پور

 

چهارشنبه ساعت 11:30

25

فریبا نامداری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر اوجاق علی زاده

 

شنبه

ساعت 9:00

26

هدایت نقوی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر ماحوزی

 

شنبه

ساعت 10:45

27

معصومه روحانی فرد

دکتری زبان و ادبیلت فارسی

آقای دکتر ماحوزی

 

شنبه

ساعت 13:00

28

امیر کیاشمشکی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر اوجاق علی زاده

 

شنبه

ساعت 14:45

29

فرامرز احمدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر مهدی ماحوزی

 

یکشنبه

ساعت 8:00

30

اسلام اسلامی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر امیر حسین ماحوزی

 

یکشنبه

ساعت 9:30

31

بنت الهدی کریمی

 

آقای دکتر یعقوبی

 

یکشنبه

9:30

32

پری ناز مشهدی فراهانی

 

خانم دکتر عرفانی

 

یکشنبه ساعت 13:00

33

نازیلا دادنام

 

آقای دکتر فاطمی پور

 

یکشنبه ساعت 14:00

34

مریم داداش مطلق

 

آقای دکتر فاطمی پور

 

یکشنبه ساعت 15:00

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جلسات دفاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه در نیمسال اول 96-95 (در سالن دفاع دانشکده)  

1

نام دانشجو

استاد راهنما

مقطع و رشته

عنوان پایان نامه

تاریخ

روز و ساعت

2

فرزانه استاد محمود نیا

خانم دکتر روزلین

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

The Impact of Social/Affective Strategy Training on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension and Anxiety

95/09/24

چهارشنبه

 

14:00

3

جانان نجفی

آقای دکتر ساداتی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

Investigating Translator’s Gender Ideology in Two Persian Translations of Emma Donoghue Room: A structural Comparison

95/10/29

چهارشنبه

 

 09:00

4 ساره کیاراد

خانم دکتر هاشمی

کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی

بررسی سیمای عشق و مسائل آن در آثار سیمین دانشور

95/11/5

سه شنبه 10:00

5

 فاطمه اکبری

خانم دکتر  سید عرفانی

کارشناسی ارشد آموزش ربان انگلیسی

A Comparative Effectiveness of Wiki and E-Portfolio on Writing Skill and Attitude of     Iranian Intermediate EFL Learners

95/11/13

چهارشنبه 8:30

6

سیده نسیم کمالی

آقای دکتر فاطمی پور

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

The Effect of Virtual Peer Feedback vs. Face to Face Peer Feedback on EFL Learners’ Writing

95/11/13

چهارشنبه 9:30

7

محمد بخشی قاضی محله

آقای دکتر محمدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

A Critical Discourse Analysis of News Reports on 2014 Crimean Crisis in Western Media Using Van Dijk’s Framework 

95/11/13

چهارشنبه

10:30

8

پریا انصاری

آقای دکتر عبدالحسین فرزاد

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

قواعد بازنویسی ادب کلاسیک در ادبیات کودک و نوجوان (نقدو تحلیل نمونه هایی از آثار بازنویسی شده شاهنامه فردوسی)

95/11/16

شنبه

8:30

9

مهسا سرمدی

آقای دکتر فاطمی پور

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

The Effect of Cloze Listening Task on EFL Learners’ Comprehension of Spoken English 

95/11/17

یکشنبه

8:15  

10

فرناز شاطری

خانم دکتر صنیعی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

   The Relationship between Teachers’ Charisma, Job Satisfaction, and their Learners’ Motivation across Age Levels 

95/11/17

یکشنبه

9:20

11

سمیرا احمدوند

آقای دکتر نوروزی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

The Effect of Visualization versus Wordles on Iranian Intermediate EFL Learners’ Reading 

95/11/17

یکشنبه

10:20

12

منیره محبی

خانم دکتر

گل آقایی

آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/20

چهارشنبه

 10:00

13

هومن کیوان تبار

آقای دکتر فاطمی پور

آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/20

چهارشنبه   

11:00

14

فریبا جمشیدی

خانم دکتر

پوراحمدی

آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/24

یکشنبه 8:30

 

15

پروین نجف زاده

آقای دکتر فاطمی پور

آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/24

یکشنبه

9:30

16

سید مصطفی حسینی شادی مزرعه

خانم دکتر امامی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/24

یکشنبه

10:30

17

صدیقه صالح نژاد عبیبی

خانم دکتر هاشمی اصفهان

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/24

یکشنبه 13:00

18

مریم شیخ

خانم دکتر  امیر ارجمند

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/24

یکشنبه 14:00

19

بیتا کریم پور طاری

خانم دکتر امامی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/24

یکشنبه 15:00

20

حوریه صدر دادرس

خانم دکتر سید عرفانی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 8:15   

21

محمد سیل سپور

آقای دکتر احمد یعقوبی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 9:15

22

فاطمه همتی

آقای دکتر  پژوهان دوست

ارشد آموزش ربان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 10:15

23

الهه یونسی

آقای دکتر  پژوهان دوست

ارشد آموزش ربان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 11:15

24

سهیلا بهرامی

آقای دکتر ا پژوهان دوست

ارشد آموزش ربان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 13:00

25

مریم السادات مطهری

آقای دکتر  پژوهان دوست

ارشد آموزش ربان انگلیسی

 

95/11/25

دوشنبه 14:00

26

آزاده قوامی

خانم دکتر علیزاده

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/25

دوشنبه 15:15

27

الهه قاسمی

خانم دکتر امامی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/25

دوشنبه 16:15

28

آتوسا جزایری

آقای دکتر علیلو

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/26

سه شنبه 8:15

29

زینب صیامی هراتی

خانم دکتر صنیعی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/26

سه شنبه 9:30

30

سارا سیگاری فهادان

آقای دکتر فاطمی پور

ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/26

سه شنبه 10:30

31

فاطمه فراهانی

خانم دکتر گل آقایی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

95/11/27

چهارشنبه 9:00

32

بهناز باقری

خانم دکتر گل آقایی

 

 

95/11/27

چهارشنبه 10:00

33

فاطمه علوی

خانم دکتر گل آقایی

 

 

95/11/27

چهارشنبه 11:00

34

سودابه احمدی

خانم دکتر سید عرفانی

 

 

95/11/27

چهارشنبه 13:00

35

بهنود سامانی

آقای دکتر هاشمی

 

 

95/11/27

چهارشنبه 14:00

36

ملیحه شریلو

آقای دکتر فرزاد

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/30

شنبه 8:15

37

رسول معصومی

خانم دکتر علیزاده

دکتری

 

95/11/30

شنبه 9:30

38

لیلی کریمی

خانم دکتر علیزاده

دکتری

 

95/11/30

شنبه 10:30

39

ویدا ساروی

آقای دکترماحوزی

دکتری

 

95/11/30

شنبه 11:25

40

اکبر ایزدی

خانم دکتر سپهری

ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

95/11/30

شنبه 13:15

41

بتسابه ناصحی خانم دکتر امامی     95/12/10  

42

احمد وفایی بصیر آقای دکتر ماحوزی     95/12/14 شنبه 10:00

43

فرهاد الفتی

آقای دکتر عباسی

 

 

95/12/15

یکشنبه 10:00

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فهرست جلسات دفاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه در نیمسال دوم 1394-95 (در سالن دفاع دانشکده)   

 

ردیف

 

نام  دانشجو

استاد راهنما         

مقطع و رشته

موضوع

روز و تاریخ

ساعت

 

1

شبنم خسروی

آقای دکتراحمد یعقوبی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

The   Effect  of  Self-Replying Leading Question Tasks Vs. Group Discussion Leading Question Tasks on Iranian  EFL Learners' Reading Comprehension    

سه شنبه

4/12/94

11:45

2

 سعید هاشم زاده اتویی

آقای دکتر محمود طاووسی 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 بررسی و تحلیل روابط پهلوانان در شاهنامه(موردی داستانهای فریدون و ضحاک، رستم و اسفندیار، رستم و اشکبوس، سیاوش، افراسیاب و کیخسرو، رستم و سهراب)

 سه شنبه

25/12/94

 

9:30

3

 فریماه حمیدی نزاد

 آقای دکتر فاطمی پور

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 The Impact of Student-oriented vs. Teacher-oriented Task-Based Classrooms on Students' Speaking Performance and Classroom Communication Apprehension 

شنبه

 28/1/95 

10:30

4

وحید حیدر پور

 خانم دکتر هاشمی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 یکشنبه

95/3/9

 15:15

5

 رضا ریوندی

خانم دکتر هاشمی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 The Relationship between Critical Thinking and Essay Writing Ability of Iranian EFL Learners

 دوشنبه

95/3/17 

8:00 

6

 ملیحه نظام الملکی

 آقای دکتر پژوهان دوست

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

7

 مریم بخشی

 آقای دکتر حبیب الله عباسی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

8

 ام الفضائل واعظی

 خانم دکتر پرنوش پژوهش

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

  یکشنبه 95/06/14

 ساعت 8:30

9

 زهرا غریب لکی

 خانم دکتر ماهپاره پور احمدی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 The Effect of Recast Vs. Clarification Request as Two Corrective Feedback on Iranian Intermediate EFL Learners' Structural Knowledge

 سه شنبه 95/06/16

 ساعت 9:00

10

 محسن موغاری

 آقای دکتر مجتبی محمدی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 The Impact of Flipped Instruction of Metacognitive Strategies on Iranian EFL Learners' Listening Comprehesion and Autonomy:Paper-basedVs. Web-Based Modalities

 سه شنبه 95/06/16

 ساعت 10:30

11

 حسین اسدی

 خانم دکتر شهین اجاق علیزاده

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 تقابل های دو گانه در کشف المحجوب

 چهارشنبه 95/06/17

 ساعت 9:00

12

 ندا مهر نورد

 

 خانم دکتر روسلین

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 شنبه 95/06/20

 ساعت 8:15

13

 فاطمه هاشمی یرکی

 خانم دکتر روسلین

 کار شناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 شنبه 95/06/20

 ساعت 14:30

14

 مانا رستمی

 آقای دکتر عباسی

 کار شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 سه شنبه 95/06/23

 ساعت 8:15

15

 رویا سیدالشهدایی

 آقای دکتر امیر حسین ماحوزی

  کار شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 سه شنبه 95/06/23

 ساعت 9:30

16

 ناهید شیخان

 اقای دکتر فاطمی پور

 کار شناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 شنبه 95/06/27

 ساعت 14:00

17

 نیکتا سلیمانی

 خانم دکتر گل آقائی

 کار شناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 شنبه 95/06/27

 ساعت 15:00

 18

 بهروز گل چشمه

 

 

 

 دوشنبه

95/06/29

 ساعت 8:15

 19

 نرگس حسین کاظمی

 

 

 

 دوشنبه 95/06/29

 ساعت 10:30

 20

 مجیر مددی

 

 

 

 شنبه 95/07/03

 ساعت 8:30

 21

 احسان برزگر

 

 

 

 شنبه 95/07/03

 ساعت 10:30

 22

 لیلا جانی

 

 

 

 شنبه 95/07/03

 ساعت 13

 23

 وجیهه شعبانی

 

 

 

 شنبه 95/07/03

 ساعت 13:30

 24

 عظیم جهانی

 

 

 

 شنبه 95/07/03

 ساعت 14:30

 25

 مرضیه افخمی ستوده

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

 سه شنبه 95/07/06

ساعت 8:30

 26

 مریم سعدزاده

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

 سه شنبه 95/07/06

 ساعت 10:15

 27

 زهرا رحمن نیا

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

 سه شنبه 95/07/06

 ساعت 13:00

 28

 بهشته میرزایی فشمی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 

سه شنبه 95/07/06

 ساعت 14:00

 29

 رضوانه جاویدان تبار

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

چهارشنبه 95/07/07

 ساعت 13:15

 30

 مریم شمس

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

 چهارشنبه 95/07/07

 ساعت 14:30

 30

 سمیه سید محمودی

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

سه شنبه 95/07/06

 ساعت 15:00

 40

 طاهره قدبیگی

 ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

 شنبه 95/07/10

 ساعت 8:30

 41

 بهاره سی سختی

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

 یکشنبه 95/07/11

 ساعت 8:30

 42

 محمد جواد راثی زاده

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

 یکشنبه 95/07/11

 ساعت 9:45

 43

 ستاره محمدی

 ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

 یکشنبه 95/07/11

 ساعت 14:00

 
44 سعیده محمودی
  ارشد زبان و ادبیات فارسی  
    دوشنبه 95/07/12 8:30    
45 محمد شاهرخی یگانه
ارشد زبان و ادبیات فارسی    
    دوشنبه 95/07/12 9:30
46 سید روح اله بنی فاطمی
ارشد زبان و ادبیات فارسی    
    دوشنبه 95/07/12 10:30
47 ملیحه ساعد آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 8:00
48 فائقه کدخدایی آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 8:50
49 ابراهیم نیکزاد آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 9:40
50 نعیمه آسپار آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 10:20
51 مسعود تاجیک نوری آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 11:10
52 محمد علی شمس آموزش زبان انگلیسی     سه شنبه 13:50
53 حمیدرضا طهماسبی دکتری زبان و ادبیات فارسی     سه شنبه 14:30
54 هایده ابراهیم آبادی       دوشنبه 14:00
55 لیلا جانی دکتری زبان و ادبیات فارسی     سه شنبه 13:00
56 زری مدرس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی     سه شنبه 14:900