گروه آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروهخانم دکتر اندیشه صنیعی

گروه زبان انگلیسی در ابتدا در سال 1366 با رشته مترجمی زبان ا نگلیسی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1371 رشته زبان و ادبیات انگلیسی و در سال 1375 رشته دبیری زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی به آن اضافه شدند. در سال 1382 دو گروه ادبیات و مترجمی زبان ا نگلیسی و آموزش زبان ا نگلیسی از هم تفکیک شدند. در سال 1388 دو گروه ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و گروه آموزش زبان انگلیسی به همراه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه را تشکیل دادند. رشته آموزش زبان ا نگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1390 رسما فعالیت خود را آغاز نمود و در مهر ماه 1393 رشته مترجمی زبان ا نگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه گردید. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی عهده دار برنامه ریزی و مدیریت رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، کارشناسی پیوسته دبیری زبان انگلیسی، زبان عمومی و پیش دانشگاهی کلیه رشته ها می باشد.

ضمنا"  مدیران گروه از ابتدا بدین ترتیب می باشند:

 

 1. دکتر حمید رضا فاطمی پور ( از 1382 تا 1384 ) 

 

2. دکتر رضا وحدانی ثانوی ( از 1384 تا 1384 )

 

3. دکتر مجتبی محمدی ( از 1384 تا 1386 )

 

4. دکتر امیر رضا نعمت تبریزی ( از 1386 تا 1389)

 

5. دکتر رضا وحدانی ثانوی (از 1389 تا 1391)

 

6. دکتر نسیم گل آقایی ( از 1391 تا 1397)

 

7. دکتر اندیشه صنیعی ( از 1397  تاکنون )