مسئولان دانشکده


1. ریاست دانشکده
2. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی : دکتر سپیده سپهری
3. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی : خانم دکتر اندیشه صنیعی
4. مدیر گروه ادبیات ومترجمی زبان انگلیسی : آقای فرشاد عباسی فرد