مسئولان دانشکده


1. ریاست دانشکده : آقای دکتر مجتبی محمدی
2. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی :
3. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی : خانم دکتر اندیشه صنیعی
4. مدیر گروه ادبیات ومترجمی زبان انگلیسی : آقای فرشاد عباسی فرد