نمودار سازمانی

 
 
 

 

رییس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه

 

دکتر فریده دوکانه ای فرد

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه

زبان و ادبیات فارسی

 

مدیرگروه

آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه

ادبیات زبان انگلیسی

 

مسئول امور

آموزشی

 
 

 

دکتر سپیده سپهری

 

 

دکتر اندیشه صنیعی

 

آقای فرشاد عباسی فرد

 

 

خانم ملیحه جابری