اعضای شورای فرهنگی

اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

1. آقای دکتر حمیدرضا فاطمی پور (عضو شورا)

2. خانم دکتر شهین اوجاق علیزاده (عضو شورا)

3. خانم دکتر اندیشه صنیعی (عضو شورا)

4. آقای فرشاد عباسی فرد (عضو شورا)