تقویم آموزشی

نیمسال اول-۹۹ ۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۸/۰۶/۱۰ ۹۸/۰۶/۲۱
شروع کلاس ها ۹۸/۰۶/۲۴ ۹۸/۱۰/۱۳
تاریخ حذف و اضافه ۹۸/۰۷/۰۶ ۹۸/۰۷/۱۱
تاریخ امتحانات ۹۸/۱۰/۱۵ ۹۸/۱۰/۲۶