مقطع دکتری

رشته های ارائه شده در این دانشکده در مقطع دکتری عبارتند از:

1. دکتری زبان و ادبیات فارسی

2.  دکتری زبان شناسی