مقطع کارشناسی ارشد

 رشته های ارائه شده در این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشدعبارتند از:

1. کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی

2. کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

3.  کارشناسی ارشد نا پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

4. کارشناسی ارشد نا پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی