مقطع کارشناسی

رشته های ارائه شده در این دانشکده در مقطع کارشناسی عبارتند از:

1.کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

2. کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

3. کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

4. کارشناسی پیوسته دبیری زبان انگلیسی

5.کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

6. کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی