روزهای حضور مدیران گروه

 

 

دکتر اندیشه صنیعی

 یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

جناب آقای عباسی فرد

 یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه، پنج شنبه