اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اعضای شرکت کننده در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی  عبارتند از:

1. دکتر اندیشه صنیعی (عضوشورا)

2. آقای فرشاد عباسی فرد (عضو شورا)

3. خانم الهام اولادیان (دبیر شورا)