تماس با دانشکده

شما می توانید پیامها ، پیشنهادها و درخواستهای خود را به آدرس زیر ایمیل کنید.
zabanha.info@gmail.com

تلفن های مربوط به مسئولان و کارکنان دانشکده :

1. ریاست دانشکده: 76501708 ( داخلی 2424 )

3. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی: 76504550 ( داخلی: 2629 )

4. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی: 76500095 (داخلی:2631)

5. مدیر گروه ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی: 76505713 ( داخلی:2283 )

6. مسئول امور آموزشی : 76500092 ( داخلی 2425 )

7. کارشناس  پژوهش :76500083 ( داخلی 2284 )

8. مسئول امور کلاسها : ( داخلی 2282 )

9. امتحانات : ( داخلی 2242 )

10. بایگانی : ( داخلی 2326 )

11. حراست : ( داخلی 2356 )