امور آموزشی

 

 

1- خانم ملیحه جابری – مسئول / کارشناس امورآموزش 

2- آقای علی براری – کارشناس امور امتحانات وثبت نمرات

3-آقای حسینعلی مولایی – مسئول ساختمان و کارشناس امورکلاسها

4 -

5-