معرفی دانشکده

با توجه به اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و نیل به این اهداف در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه می کوشد تا با اتکا به الطاف الهی و تلاش همکاران گام های موثر در رشد و بالندگی و تربیت فرزندان ایران اسلامی در راستای ترجمان و هم آوردی با علوم و فناوری سایر ملل بردارند. در این دانشکده چهار گروه آموزشی فعالیت مینمایند که عبارتند از گروه دکتری ادبیات فارسی، گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، گروه مترجمی وادبیات انگلیسی و گروه آموزش زبان انگلیسی. رشته های ارائه شده در این دانشکده عبارتند از دکتری زبان و ادبیات فارسی، دکتری زبان شناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد نا پیوسته مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی پیوسته دبیری زبان انگلیسی، کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی. در ضمن دروس فارسی عمومی و پیش دانشگاهی و زبان عمومی و پیش دانشگاهی برای تمام رشته های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه ارائه می شود.

 ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه بر عهده خانم دکتر فریده دو کانه ای فرد است. دیگر همکاران دانشکده عبارتند از:

  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی : خانم دکتر سپیده سپهری

  مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی: خانم دکتر اندیشه صنیعی

  مدیر گروه مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی : آقای فرشاد عباسی فرد