تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی این دانشکده شامل مقاطع کارشناسی ارشد رشته های زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی میباشد. ضمنا" در مقطع دکتری نیز رشته های زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی را شامل می شود.