کادر اداری دانشکده

1. آقای حسینعلی مولایی ( مسئول امور کلاسها ) داخلی 2282

2. آقای علی براری ( امتحانات ) داخلی 2242

3. آقای فرشاد گراوند ( بایگانی ) داخلی 2326