مسئولان دانشکده


1. ریاست دانشکده: آقای دکتر مجتبی محمدی
2. مدیرپژوهش:خانم  دکتر اندیشه صنیعی
3. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی: آقای دکتر مهدی ماحوزی
4. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی: خانم دکتر نسیم گل آقایی
5. مدیر گروه ادبیات ومترجمی زبان انگلیسی: آقای فرشاد عباسی فرد
6. رئیس آموزش:
آقای ابراهیم رحیمی