ریاست دانشکده

                    
 نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی محمدی
 تحصیلات: دکترای آموزش زبان انگلیسی از واحد علوم و تحقیقات تهران