گروه های آموزشی دانشکده

گروه زبان و ادبیات فارسی
کروه مترجمی و ادبیات انگلیسی
گروه آموزش زبان انگلیسی