نمودار سازمانی

 

 

1499586875-514-2016-01-26-mojtaba-mohammadi.jpg

 

رییس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر مجتبی محمدی

 

1499586917-567-2016-05-17-12-29-08-saniei.jpg

 

1499587443-502-2016-01-19-aks.jpg

مدیرگروه

آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه

زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه

ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی

دکتر

اندیشه صنیعی

دکتر

علی عین علیلو

 آقای فرشاد

عباسی فرد