نمودار سازمانی

 

 

1499586875-514-2016-01-26-mojtaba-mohammadi.jpg

 

رییس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر مجتبی محمدی

 

1499586917-567-2016-05-17-12-29-08-saniei.jpg

 

1499587377-408-2016-01-17-untitled-2.jpg

1499587414-529-2016-01-10-ng21.jpg

1499587443-502-2016-01-19-aks.jpg

 

مدیر

امور پژوهش

مدیر گروه

زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه

آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه

ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی

مدیر

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر

اندیشه صنیعی

دکتر

 مهدی ماحوزی

دکتر

 نسیم گل آقایی

 آقای فرشاد

عباسی فرد

آقای

ابراهیم رحیمی