اعضای شورای فرهنگی

اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

1.آقای دکتر مجتبی محمدی (رئیس شورا)

2. آقای محسن محمد کریمی (دبیر شورا)

3. آقای دکتر حمیدرضا فاطمی پور (عضو شورا)

4. آقای دکتر علی عین علیلو (عضو شورا)

5. خانم دکتر شهین اوجاق علیزاده (عضو شورا)

6. خانم دکتر اندیشه صنیعی (عضو شورا)

7. آقای فرشاد عباسی فرد (عضو شورا)