اعضای شورای فرهنگی

اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

1.آقای دکتر مجتبی محمدی (رئیس شورا)

2.خانم انسیه نصراله کلانتری (دبیر شورا)

3. آقای دکتر حمیدرضا فاطمی پور (عضو شورا)

4. آقای دکتر مهدی ماحوزی (عضو شورا)

5. خانم دکتر شهین اجاق علی زاده (عضو شورا)

6. خانم دکتر اندیشه صنیعی (عضو شورا)

7. خانم دکتر نسیم گل آقایی (عضو شورا)

8. آقای فرشاد عباسی فر (عضو شورا)