زمابنبندی تشکیل جلسات شوراها

جلسه بیست و هفتم شورای تخصصی گروه زبان انگلیسی در تاریخ 96/3/7 برگزار گردیده و جلسه جلسه بیست و هفتم شورای پژوهشی نیز در تاریخ 96/3/28 برگزار خواهد گردید. جلسه بعدی پس از به حد نساب رسیدن تعداد دانشجویان و پروپوزل های مربوطه و با هماهنگی مدیر گروه، مدیر پژوهش و اعضای شورا اعلام خواهد شد.