صورتجلسات شورای پژوهشی

نتیجه  بیست و هفتمین جلسه شورای پژو هشی مربوط به تصویب پروپوزال های گروه زبان انگلیسی:

در این جلسه که در تاریخ 96/3/28 برگزار گردید پروپوزال های دانشجویان زیر مورد تایید قرار گرفتند:

1. خانم مهسا صنعتگر

2. خانم فهیمه گودرزی

3. آقای سید جلال الدین طباطبایی

4. خانم شیما السادات طباطبایی سپهر

5. خانم سهیلا السادات ترابی

6. خانم فاطمه رضایی