صورتجلسات شورای پژوهشی

نتیجه  سی و چهارمین لسه شورای پژو هشی مربوط به تصویب پروپوزال های گروه زبان انگلیسی:

در این جلسه که در تاریخ 97/2/9 برگزار گردید پروپوزال های دانشجویان زیر مورد تایید قرار گرفتند:

1- نرگس سادات مشرف (راهنما: دکتر رضا پژوهان دوست)

2- منیره احمدی (راهنما: دکترحمید رضا فاطمی پور)

3- منیره روستایی (راهنما: دکتر روزلین)

4- عصمت عرب زاده (راهنما: دکتر رضا پژوهان دوست)

5- سمانه اکرامی (راهنما: دکتر اکرم هاشمی)

6- مجتبی جعفرزاده (راهنما: دکتر شهاب الدین ساداتی)

7- مریم قاضی (راهنما: دکتر شهاب الدین ساداتی)

8- رقیه رزاقی (راهنما: دکتر شهاب الدین ساداتی)

9- طاهره طرازنده پور (راهنما: دکتر روزبه گیتو)