روزهای حضور مدیران گروه

دکتر مهدی ماحوزی:

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

دکتر نسیم گل آقایی:

شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهار شنبه

جناب آقای عباسی فرد:

شنبه تا چهارشنبه