روزهای حضور مدیران گروه

دکتر علی عین علیلو

یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه

دکتر اندیشه صنیعی

 یکشنبه، دوشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه

جناب آقای عباسی فرد

 یکشنبه، دوشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه