معرفی دانشجویان برتر

*دکتری زبان شناسی *

نام و نام خانوادگی                  ورودی                    معدل کل

رخساره عشایر                      1395                             18

 

*دکتری زبان و ادبیات فارسی *

نام و نام خانوادگی                 ورودی                    معدل کل

زهرا بیگم مزیدی                  1391                           60/18

گوهر نوربخش                     1391                            40/18

احسان انصاری                     1392                          25 /18

اعظم بازگیر الوار                  1392                           80/18

شهرزاد رضا دوست دزفولی     1393                           40/18

غزاله ساجد                        1393                          65/18

فرزانه شکری قند پزی          1395                          30/19

شهره بهروزه                      1395                              19

پریا انصاری                       1395                           60/18

*کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی *

نام و نام خانوادگی              ورودی                       معدل کل

رضا محمدزاده                          1395                    14/19

فاطمه علی بخشی                     1396                     80/18

الهام حاجی ابوالقاسم علاف         1396                      30/18

نگار حبیبی                            1396                         18

*کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی *

نام و نام خانوادگی                         ورودی                    معدل کل    

ندا السادات میرزایی توکلی              1391                    31 /18

مهرنوش جعفری فائق                    1393                    69 /18

ساناز همتی                                 1393                    19/18

مهدیه قاانی                                1394                     29/18

الهام سادات قاسمیان                   1394                     23/19

مریم دانشیان شهرباف                 1394                      21/18

سیده نونا نبی پوراشرفی               1395                     62/19

مسعود محمودی                       1395                 83 / 18

شادی طهماسبی                      1395                     18/82

ارمغان مهدیقلی                       1395                      35/18

مهتاب روستایی                      1395                       19/18

مهدیه حضرتی آشتیانی             1395                           18

سید عباس نور کیهانی             1396                       19/13

شادی امام جمعه کاشانی          1396                       18/38

کاترین خندان نعمتی             1396                        18/50

 

*کارشناسی ارشد  مترجمی زبان انگلیسی*

رزیتا حریری                       1393                               18

بیتا قلندرزهی                     1394                          29/19

روح الله صا لحی                  1394                           50/18

هانیه عظیم زادگان             1394                           38/18

فریبا احمد صانعی              1394                               19

فاطمه خلیلی                   1395                           54/18

سپیده مصلحی                1395                           23/18

نادیا زمانی                     1395                           15/18

ملیحه ملائی                  1395                           85/18

هاجر اباذری                 1396                               18

نیلوفر شیعتی ثابت         1396                          92/18

انسیه شهامت پور           1396                         63/19

نازنین محمدی مقدم       1396                        38/18

پویان فغانی                  1396                            18

لیلا براتی                     1396                       38/17