اعضای شورای پژوهشی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی عبارتند از:

1. دکتر مجتبی محمدی (رئیس شورا)

2. دکتر اندیشه صنیعی (دبیر شورا)

3. دکتر مهدی ماحوزی (عضو شورا)

4. دکتر حمید رضا فاطمی پور (عضو شورا)

5. دکتر نسیم گل آقایی (عضو شورا)

6. دکتر احمد یعقوبی (عضو شورا)

7. دکتر ماندانا هاشمی اصفهان (عضو شورا)