اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اعضای شرکت کننده در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی  عبارتند از:

1. دکتر مجتبی محمدی (رئیس شورا)

2. دکتر اندیشه صنیعی (عضوشورا)

3. دکتر علی عین علیلو (عضو شورا)

4. آقای فرشاد عباسی فرد (عضو شورا)

5. خانم ملیحه جابری و خانم الهام اولادیان ( دبیران شورا )