تماس با دانشکده

شما می توانید پیامها ، پیشنهادها و درخواستهای خود را به آدرس زیر ایمیل کنید.
zabanha.info@gmail.com

ضمنا" تلفن های مربوط به مسئولان و کارکنان بدین ترتیب می باشند:

1. ریاست دانشکده: 76501708

2. مدیر پژوهش دانشکده: 76500083

3. مدیر آموزش دانشکده: 76509403(داخلی:2281)

4. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی: 76504550(داخلی: 2629)

5. مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی: 76500095 (داخلی:2631)

6. مدیر گروه ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی: 76505713(داخلی:2283)

7.آقای حسن ایرجی معظمی: 76500092 (داخلی: 2425)

8. آقای عباس قبادی: داخلی 2626

9. خانم ملیحه جباری: داخلی 2242

10. خانم سمیه شعبانی: داخلی 2242

11. خانم فاطمه تجلی: داخلی 2629

12. خانم کلانتری: داخلی 2429

13. خانم الهام اولادیان: داخلی 2284

14. خانم گیتا حیدری: داخلی 2622

15. آقای حسینعلی مولایی: داخلی 2282

16. خانم حسینی: 2424

17. آقای کیومرث کیائی: 2427

18. آقای محمود جعفری: 2427

19. آقای جواد شیر محمدی: 2326

20. حراست دانشکده: 2356