معرفی مدیر امور آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی : آقای ابراهیم رحیمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس  رشته مدیریت آموزشی

سوابق اجرائی:

1. مسئول امور آموزشی دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی-واحدرودهن ( از مرداد 86 تا فروردین 89)

2.  رئیس اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن ( از فروردین 89 تا آبان 94)

3. مدیر آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه (ازآبان 94 تا کنون)